Prawo pracy. Dieta za delegację

Prawo pracy. Dieta za delegację

Mam pytanie odnośnie wypłacania diet. Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Pracodawca płacił mi dietę od dnia wyjazdu do dnia powrotu, pracowałem od poniedziałku do piątku, plus zdarzało się, że w soboty. Dietę miałem liczoną od poniedziałku do niedzieli, niezależnie czy faktycznie pracowałem czy nie, bo byłem na delegacji. Od niedawna pojawił się problem. Pracodawca twierdzi, że nie musi mi płacić w dni, w które nie pracuję, czyli np. pracuje od poniedziałku do piątku, a w sobotę i niedzielę siedzę w miejscu noclegowym, które zapewnił pracodawca. Czy jest to zgodne z prawem? Należy mi się dieta? Liczę na odpowiedz. Dziękuję za pomoc.

 

Pracownikowi wykonującemu — na polecenie pracodawcy — zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową – art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.

Pracodawcy, którzy nie należą do państwowych lub samorządowych jednostek sfery budżetowej,  warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej określają w układzie zbiorowym pracy, lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, z zastrzeżeniem, że diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju ustalone przez tego pracodawcę, nie mogą być niższe niż kwota diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) – dalej rozporządzenie. Jeżeli nie ma takich regulacji wewnątrzzakładowych lub odmiennych postanowień w umowie o pracę, wówczas pracodawca jest zobowiązany do stosowania postanowień rozporządzenia.

Przepisy rozporządzenia jednoznacznie przewidują, kiedy diety nie będą wypłacane. Zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w §10 albo w przypadku, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

W analizowanej sprawie nie wystąpiła ani pierwsza przesłanka, bowiem w czasie soboty bądź niedzieli przebywał Pan w miejscu noclegu, ani też druga (całodzienne wyżywienie zapewnione przez pracodawcę). Stąd też dieta będzie przysługiwała za sobotę i niedzielę. Bez znaczenia jest fakt, iż w tym dniu pracownik faktycznie nie wykonywał pracy – pozostawał jednak nadal w delegacji (zadanie, do wykonania którego został skierowany przez pracodawcę, nie zostało jeszcze zakończone). Przesłanką prawa do diety jest zaś samo przebywanie w podróży służbowej, a nie faktyczne wykonywanie pracy w delegacji.

Sebastian Twardoch
Doradca Podatkowy nr 10958

Twardoch Rachunkowość i Podatki