JPK u mikro przedsiębiorcy

JPK u mikro przedsiębiorcy

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, które zakładają przekazywanie danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego w celu zwiększenia skuteczności i efektywności przeprowadzanych kontroli podatkowych. Ustawodawca jednak zdecydował nie wprowadzać jednocześnie JPK w stosunku do wszystkich podatników ale stopniowo zaczynając od tych którzy spełniają definicji dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g.

Zakres podmiotowy

Obowiązek przekazywania danych w odpowiednim formacie będzie obciążał wyłącznie podatników, płatników oraz inkasentów prowadzących księgi podatkowe (tj. księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci) przy użyciu programów komputerowych. Oznacza to iż Podatnicy, płatnicy oraz inkasenci, którzy księgi podatkowe prowadzą bez użycia programów komputerowych obowiązek ten nie obejmuje.

Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej struktura logiczne mają obejmować następujące elementy:

  1. ksiąg rachunkowych,
  2. wyciągu bankowego,
  3. magazynu,
  4. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
  5. faktur VAT,
  6. podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  7. ewidencji przychodów.

Przesyłanie danych w formacie JPK

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p., wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Jednocześnie zgodnie z art. 193a § 2 o.p. stanowi, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W zakresie przesyłania danych elektronicznych w formie JPK ustawodawca odróżnił ich przekazywanie w zależności od faktu czy dotyczą one raportowania danych z ewidencji VAT czy też pozostałych zdarzeń gospodarczych. I tak zgodnie z art. 82 § 1b o.p. obowiązek przekazywania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego danych wynikających z ewidencji VAT ma charakter miesięczny bez konieczności uprzedniego wezwania Podatnika, Płatnika bądź Inkasenta przez organ podatkowy. W pozostałych przypadkach na wezwanie organu podatkowego.

Termin powstania obowiązku przekazanie danych w formacie JPK

Mimo iż przepisy dotyczące JPK weszły w życie od 01 lipca 2016 r. nie oznacza iż wszyscy podatnicy będą zmuszeni do raportowania danych w formie JPK od tej daty. Ustawodawca od tego dnia nałożył obowiązek raportowania danych w tym formacie tylko na podatników, płatników oraz inkasentów będących dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu u.s.d.g. oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu u.s.d.g. o cechach podobnych do dużych przedsiębiorców.

Jednakże w stosunku do mikroprzedsiębiorców ustawodawca przewidział obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych dopiero od 1 lipca 2018 r., zaś comiesięczny obowiązek przekazywania danych wynikających z ewidencji VAT na mikroprzedsiębiorcach będzie ciążył od 1 stycznia 2018 r.

Sebastian Twardoch
Doradca Podatkowy nr 10958

Twardoch Rachunkowość i Podatki