Faktura – odwrotne obciążenie

Faktura – odwrotne obciążenie

Jestem podwykonawcą na budowie obwodnicy wykonuję odwodnienie terenu – drenaże. Część materiałów kupuje sam, część daje Generalny Wykonawca. Czy przy wystawianiu faktury VAT podlegam odwrotnemu obciążeniu. Pozdrawiam – napisał Pan Zbigniew

Odpowiedź

Jeśli świadczone przez  Pana usługi wymienione są w grupowaniu PKWiU 42.11.20.0, to należy udokumentować je fakturą z odwrotnym obciążeniem.

Uzasadnienie

Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – dalej ustawy o VAT wynika, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Co istotne, przepis art. 17 ust. 1h u.p.t.u. stanowi, że przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

W sytuacji, gdy świadczone usługi będą wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, to w związku z tym, że podatnik wykonuje je jako podwykonawca, powinien wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem.

Nie znam szczegółów dotyczących wykonywanych prac, abym mógł w sposób jednoznaczny zakwalifikować je do odpowiedniego grupowania PKWiU.  Niemniej jednak można byłoby zakwalifikować usługi w poz. 4 załącznika nr 14, pod którą wymienione zostały roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych (PKWiU 42.11.20.0). Niemniej jednak do celów bezpieczeństwa ich zaklasyfikowania osoba może zwrócić się do Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o jej prawidłową klasyfikację lub skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na stronie GUS: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje.

Zakładając, iż świadczy Pan usługi w grupowanie PKWiU 42.11.20.0, to wskazało również Ministerstwo Finansów w przykładzie 7 Objaśnień podatkowych z 17.03.2017 r. w sprawie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych (zob. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Obja%C5%9Bnienia+podatkowe+z+17+marca+2017+r..pdf) PRZYKŁAD 7 Podatnik A (podatnik VAT czynny), działa bezpośrednio na zlecenie inwestora i jest generalnym wykonawcą budowy odcinka autostrady. Na podstawie umowy zawartej z inwestorem podzleca wykonanie części usług (np. odwodnienia) podatnikowi B (podatnik VAT czynny). Usługi te stanowią usługi związane z budową autostrad i są wymienione w poz. 4 załącznika nr 14 ustawy o VAT jako „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych – PKWiU 42.11.20.0”. Podatnik B po zawarciu tej umowy wygrał duży przetarg na wykonanie prac związanych z budową mostu wraz z dojazdami. Z tego względu nie będzie w stanie wykonać zleconych przez podatnika A usług, „podzleca” zatem wykonanie usługi odwodnienia podatnikowi C (podatnik VAT czynny).

W takiej sytuacji podatnik C jest podwykonawcą podatnika B, a podatnik B jest podwykonawcą podatnika A. Rozliczenie tej usługi oraz wystawienie faktur odbędzie się zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Podatnik A rozliczy usługę świadczoną na rzecz inwestora na zasadach ogólnych, bez zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia, gdyż świadczy on usługi budowlane bezpośrednio na zlecenie inwestora.

Sebastian Twardoch
Doradca Podatkowy nr 10958

Twardoch Rachunkowość i Podatki