Kalendarz przedsiębiorcy

7 dzień następnego miesiąca:

 • Wpłata podatku zryczałtowanego z karty podatkowej, za miesiące styczeń – listopad

10 dzień następnego miesiąca:

 • Wpłata składek ZUS za miesiąc poprzedni przez przedsiębiorców, rozliczających składki tylko za siebie

15 dzień następnego miesiąca:

 • Przekazanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz opłacenie składek ZUS za miesiąc poprzedni, dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki nie tylko za siebie
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za poprzedni miesiąc, jeżeli jest składana w wersji papierowej

20 dzień następnego miesiąca:

 • Wpłata podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, za miesiące styczeń – listopad
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, liniowy lub obliczony na zasadach ogólnych, za miesiąc poprzedni
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 od wynagrodzeń pracowników, za miesiąc poprzedni
 • Wydruk zapisów księgi podatkowej prowadzonej komputerowo, za miesiąc poprzedni

25 dzień następnego miesiąca:

 • Złożenie deklaracji VAT-7 oraz wpłata podatku VAT, za miesiąc poprzedni
 • Złożenie miesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE, za miesiąc poprzedni, jeżeli jest składana w wersji elektronicznej
 • Wpłata zaliczki na podatek VAT dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału, dla podatników rozliczających się deklaracją VAT-7D

15 dzień po kwartale:

 • Złożenie kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE, za kwartał poprzedni, jeżeli jest składana w wersji papierowej

20 dzień po kwartale:

 • Wpłata podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, za kwartały I – III
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, za kwartał poprzedni

25 dzień po kwartale:

 • Złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D oraz wpłata podatku VAT, za kwartał poprzedni
 • Złożenie kwartalnej informacji podsumowującej VAT-UE, za kwartał poprzedni, jeżeli jest składana w wersji elektronicznej

20 stycznia:

 • Złożenie oświadczenia o zamiarze rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Złożenia wniosku o rozliczanie się kartą podatkową PIT-16
 • Zawiadomienie o zamiarze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie
 • Złożenie oświadczenia o wyborze rozliczania się podatkiem liniowym
 • Złożenie zawiadomienia o zamiarze ujmowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej jako przychody już w dacie wpłaty tych zaliczek, zamiast w dacie sprzedaży

21 stycznia:

 • Zawiadomienia o założeniu księgi podatkowej, jeżeli w poprzednich latach nie była prowadzona (dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku rozliczali się podatkiem zryczałtowanym lub prowadzili księgi rachunkowe) NOWOŚĆ OD 2015

31 stycznia:

 • Złożenia zeznania rocznego dla podatników na karcie podatkowej PIT-16A
 • Złożenie zeznania rocznego dla podatników na ryczałcie ewidencjonowanym PIT-28, oraz wpłata podatku za grudzień lub IV kwartał
 • Złożenie oświadczenia o zamiarze korzystania z tzw. kredytu podatkowego, czyli rocznego zwolnienia z opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
 • Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR
 • Przekazanie do ZUS informacji ZUS – IWA (dotyczy przedsiębiorców zatrudniających powyżej 9 osób)
 • Przekazanie do urzędu skarbowego PIT-11, jeżeli podatnik składa te informacje podatkowe w formie papierowe. NOWOŚĆ OD 2015

15 lutego:

 • Wpłata I raty podatku od środków transportowych

20 lutego:

 • Zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
 • Zawiadomienie o uproszczonej formie opłacania zaliczek lub rezygnacji z niej

28 lutego:

 • Przekazanie podatnikowi (pracownikowi) i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11

15 marca:

 • Wpłata I raty podatku od nieruchomości

31 marca:

 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

30 kwietnia:

 • Złożenie zeznania rocznego podatnika o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty): PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • Wpłata podatku dochodowego wynikającego z ww. zeznania

15 maja:

 • Wpłata II raty podatku od nieruchomości

15 września:

 • Wpłata III raty podatku od nieruchomości
 • Wpłata II raty podatku od środków transportowych

30 września:

 • Wniosek o zwrot VAT zapłaconego zagranicą, za rok poprzedni

15 listopada:

 • Wpłata IV raty podatku od nieruchomości

28 grudnia:

 • Wpłata podatku z karty podatkowej, za miesiąc grudzień

0,5214 zł – stawka za 1 km przebiegu wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dla pojazdów o poj. silnika do 900cm3
0,8358 zł – stawka za 1 km przebiegu wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dla pojazdów o poj. silnika powyżej 900cm3
30 zł – stawka diety krajowej, minimalna stawka diety zagranicznej za podróż
1.750 zł – Wynagrodzenie miesięczne minimalne brutto przy zatrudnieniu na pełny etat, w roku 2014
3.091 zł – kwota rocznego dochodu, do której brak jest obowiązku zapłaty podatku dochodowego
20.000 zł – Podstawowy limit obrotów, przekroczenie którego powoduje obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej
15.000 EUR – Limit kwoty transakcji (umowy, kontraktu), przekroczenie którego powoduje obowiązek dokonywania płatności wynikających transakcji wyłącznie za pomocą przelewów bankowych. Limit na kwiecień 2014 wynosi 63.934,50 zł.
20.000 EUR – Równowartość samochodu osobowego, powyżej której część odpisów amortyzacyjnych oraz składek ubezpieczeniowych nie może być kosztem uzyskania przychodu
85.528 zł – Próg podatkowy dochodu, przekroczenie którego powoduje wejście w wyższą stawkę podatku (32%), przy obliczaniu podatku dochodowego wg skali
25.000 EUR – Limit obrotów rocznych, poniżej którego dopuszcza się możliwość rozliczania kwartalnego zaliczek na ryczałt ewidencjonowany. Limit na rok 2015 wynosi 104.480 zł obrotów za 2014r.
150.000 zł – Limit obrotów rocznych, uprawniających do zwolnienia podatnika z podatku VAT
50.000 zł – Limit wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, uprawniający do zwolnienia podatnika z podatku VAT
50.000 EUR – Limit roczny maksymalnej kwoty odpisów amortyzacyjnych z zastosowaniem metody jednorazowej. Limit na rok 2015 wynosi 209.000 zł
150.000 EUR – Limit obrotów rocznych, przekroczenie którego powoduje utratę prawa do ryczałtu od przychodów w roku następnym.  Limit na rok 2015 wynosi 626.880 zł obrotów za 2014r.
1.100.000 zł – Próg podstawowy do wartości przywozów lub wywozów zagranicznych, przekroczenie którego powoduje obowiązek raportowania INTRASTAT.
1.200.000 EUR – Limit obrotów rocznych brutto, uprawniających do posiadania statusu „małego podatnika” w podatku dochodowym oraz w podatku VAT. Limit na rok 2015 wynosi 5.015.000 zł obrotów za 2014r.
1.200.000 EUR – Limit obrotów rocznych netto, przekroczenie którego powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (stosowania ustawy o rachunkowości). Limit na rok 2015 wynosi  5.010.600 zł obrotów za 2014r.

jpk-reklama